VYBUDOVANIE STRELNICE

NÁVRH – PROJEKT – ZHOTOVENIE NOVEJ STRELNICE a jej uvedenie do prevádzky (en)

Základným právným predpisom v Slovenskej republike, ktorý upravuje pravidlá legálneho vykonávania streľby je Zákon NR SR č. 190/2003 Z.z., ktorý sa ďalej odvoláva na vykonávacie vyhlášky a súvisiace technické normy.

Strelnicou sa na účely tohto zákona rozumie súbor zariadení a priestorov určených nabezpečnú streľbu zo zbrane .
Fyzická osoba alebo právnická osoba môže prevádzkovať strelnicu na základe povolenia na prevádzkovanie strelnice vydaného policajným útvarom.

Policajný útvar vydá povolenie na prevádzkovanie strelnice, ak strelnica umožňuje bezpečné používanie zbraní a streliva na základe znaleckého posudku vypracovaného znalcom z odboru zbraní a výbušnín, z odvetvia posudzovania strelníc

Znalecký posudok je nevyhnutnou, nie však jedinou prílohou žiadosti na povolenie prevádzkovania strelnice. K písomnej žiadosti je potrebné pripojiť :

 • KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE ( súčasťou ktorého je “Predbežný znalecký posudok” )
 • PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ( overený znalcom )
 • ZNALECKÝ POSUDOK ( vypracovaný znalcom )
 • KONCESIU ( v prípade, ak bude strelnica využívaná na podnikateľské účely )

Vybudovanie strelnice, ktorá môže byť v znaleckom posudku hodnotená ako bezpečná, vyžaduje aktívnu súčinnosť znalca počas celej realizácie strelnice. Od projektovania až po kolaudáciu.

 

PONÚKAME VÁM KOMPLEXNÚ SÚČINNOSŤ ZNALCA PRI REALIZÁCII VAŠEJ STRELNICE!

OD návrhu strelnice PO podanie žiadosti na povolenie prevádzkovania.

Naša ponuka súčinnosti znalca je nezávislá na skutočnosti, kto je zhotoviteľom strelnice.
Strelnicu môže ale nemusí realizovať driveING, s.r.o.

OPTIMÁLNA SÚČINNOSŤ ZNALCA:

 1. Návrh a projektovanie strelnice
 2. Predbežný znalecký posudok
 3. Stavebné konanie
 4. Dohľad pri realizácií
 5. Kolaudácia
 6. Prevádzkový poriadok
 7. Znalecký posudok
 8. Povolenie na prevádzkovanie
NEVYHNUTNÁ SÚČINNOSŤ ZNALCA:

 1. Predbežný znalecký posudok
 2. Prevádzkový poriadok
 3. Znalecký posudok

Hlavným predmetom predbežného znaleckého posudku je :

 • návrh a umiestnenie záchytných a ochranných zariadení strelnice
 • návrh a umiestnenie terčových zariadení
 • riešenie dispozície strelnice tak, aby bola v súlade s technickými normami

Hlavným predmetom konečného znaleckého posudku je :

 • posúdenie bezpečnosti strelnice
 • vymedzenie ohrozeného priestroru

Hlavným obsahom prevádzkového poriadku okrem iného je :

 • situačný nákres s vyznačením bezpečnostných zariadení
 • vymedzenie zbraní a streliva povolených na streľbu
 • bezpečnostné pravidlá prevádzky
 • pravidlá prvej pomoci
 • pravidlá údržby a pod.

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE

Spoločnosť driveING okrem súčinnosti znalca ponúka :

 • vyhotovenie štúdie a posúdenie reálnosti zámeru
 • komplexné inžinierské a projekčné činnosti – celkový projekt strelnice
 • súčinnosť v stavebnom konaní – stavebné povolenie
 • realizáciu strelnice - dodávku materiálov a výkon prác
 • súčinnosť v kolaudačnom konaní - kompletizácie dokumentácie

Spojením znaleckej , inžinierskej a realizačne činnosti je spoločnosť driveING schopná navrhnúť a zrealizovať a uviesť do prevádzky akúkoľek strelnicu podľa vaších požiadaviek formou dodávky “NA KĹÚČ”

Spoločnosť driveING realizuje strelnice kryté aj otvorené, verejné aj súkromné :
Vojenské strelnice
- Combat streľba
- Close Quarter Battle
- strelnice pre výcvik vojenských ostreľovačov

Policajné strelnice
- presná streľba
- výcvikové strelecko-taktické trenažére
- strelnice pre výcvik policajných ostreľovačov

Strelnice pre poľovníkov
- kondičná streľba
- strelnica pre zastreľovanie zbraní
- SKEET, TRAP alebo DOUBLE TRAP

Strelnice pre športovú streľbu
- kondičná streľba
- presná streľba
- strelnice pre športových ostreľovačov
- streľba podľa pravidie IPSC, SADS, SAOS, SAPS
- strelnice pre paintbool a airsoft

Strelnice pre komerčnú a podnikateľskú činnosť
- výcvik streľby a manipulácie so zbraňou
- kondičná streľba
- strelnice pre paintbool a airsoft

Ing. Anton TURON, PhD. 0911 501 460

Ballistic Laboratory 0911 757 241

KONTAKT - CONTACT

© 2024 Balistika.sk. All rights reserved !!! YOU TUBE kanal

Tvorba webstránok MenyhArt.sk