VYHODNOTENIE PONÚK – Stavebný dozor

VYHODNOTENIE CENOVÝCH PONÚK na výkon činnosti :

STAVEBNÝ DOZOR

pre realizáciu stavebných prác na zákazke :

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VÝROBNEJ DIELNE

Súťaž vyhodnotená dňa :  07.03.2019

Obchodné meno víťaza:   Ing. Pavel HUCÁK – HKP PROJEKT,  IČO: 34 789 201

Celková cena zákazky:  5.600,00 EUR 

Zmluva o dielo uzatvorená dňa:  07.03.2019

1. Identifikácia obstarávateľa

Názov:          driveING, s.r.o.
So sídlom:    Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO :             36 438 651   
IČ DPH:       SK 2022 1066 47 
Kontaktná osoba vo veciach obstarávania:   Ing. Anton TUROŇ, PhD.
Telefón:       0911 501 460   
E-mail:        projekt@balistika.sk
 

2. Názov a predmet obstarávania

Názov:         ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VÝROBNEJ DIELNE
Predmet:     STAVEBNÝ DOZOR 
 

3. Miesto realizácie predmetu obstarávania

Budova:        VÝROBNÁ DIELŇA 
Súpisné č.     1489
So sídlom:    Pliešovce 1489,  962 63 PLIEŠOVCE
okres:            Zvolen
kraj:              Banskobystrický

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

spoločnosť driveING, s.r.o. vyhlasuje verejné obstarávanie zákazky a pre záujemcov vydáva výzvu na predkladanie cenových ponúk.

Cenová ponuka musí byť doručená obstarávateľovi najneskôr do 25.01.2019 do 16:00 hod.

1. Identifikácia obstarávateľa

Názov:          driveING, s.r.o.
So sídlom:    Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO :             36 438 651   
IČ DPH:       SK 2022 1066 47 
Kontaktná osoba vo veciach obstarávania:   Ing. Anton TUROŇ, PhD.
Telefón:       0911 501 460   
E-mail:        info@balistika.sk
 

2. Názov a predmet obstarávania

Názov:       ENERGETICKY AUDIT  MSP – driveING, s.r.o. 
Predmet:   ENERGETICKÝ AUDIT  spoločnosti driveING,  s.r.o.
 

3. Opis predmetu obstarania

Predmetom obstarávania je predovšetkým zabezpečenie a vypracovanie :
 
 -   Energetický audit výrobnej dielne spoločnosti driveING, s.r.o.,
     ktorá je jedinou nehnuteľnosťou spoločnosti driveING, s.r.o.  -  ako MSP  ( malý a stredný podnik ), 
-    Návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch
 
pre potreby vypracovania dokumentov k ŽoNFP  ( Žiadosť o nenávratný finančný príspevok ). 
 
Predmetom auditu je VÝROBNÁ DIELŇA pre výrobu kovových konštrukcií   ( foto v prílohe )
nachádzajúca sa v katastri obce Pliešovce 962 63, okr. Zvolen,  postavená v roku 1986  ( 25 km od Zvolena smer Šahy / Krupina )
 
Pôdorys budovy celkový vrátane múrov :   
Dĺžka = 46 m,  Šírka = 13 mVýška = vonkajšia cca 8 m a vnútorná,  Vnútorná svetlosť 5,6 m bez zateplenia.
 
Kúrenie :   Vlastná kotolňa na tuhé palivo ( uhlie ) v budove 
V budove je aj sociálne zariadenie cca v strede budovy. 
 

4. Objekt energetického auditu 

Budova:        VÝROBNÁ DIELŇA 
Súpisné č.     1489
So sídlom:    Pliešovce 1489,  962 63 PLIEŠOVCE
okres:            Zvolen
kraj:              Banskobystrický

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky je   4.900 EUR  bez DPH.
 

6. Podklady pre vypracovanie ponuky

Bližšie informácie a podklady pre predloženie cenovej ponuky poskytne obstarávateľ záujemcovi telefonicky, mailom alebo pri obhliadke objektu výrobnej dielne.

 

7. Obhliadka

V prípade záujmu môže záujemca požiadať o obhliadku objektu výrobnej dielne.
Termín obhliadky si záujemca dohodne telefonicky alebo mailom na vyššie uvedených kontaktných údajov.
Posledný termín obhliadky :  17.01.2019
 

8. Termín a spôsob na predkladanie ponúk

Cenovú ponuku vypracovanú v slovenskom jazyku doručí záujemca mailom alebo poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy v zalepenej obálke s viditeľne označeným heslom ” ENERGETICKÝ AUDIT “.
 
Cenová ponuka musí byť doručená obstarávateľovi najneskôr do 25.01.2019 do 16:00 hod.
 
 FOTO PRÍLOHA : 
 
Exterier_1 Exterier_2 Exterier_3 Exterier_4 Exterier_5
 
 
 
 

Ing. Anton TURON, PhD. 0911 501 460

Ballistic Laboratory 0911 757 241

KONTAKT - CONTACT

© 2024 Balistika.sk. All rights reserved !!! YOU TUBE kanal

Tvorba webstránok MenyhArt.sk