VYHODNOTENIE PONÚK – Stavebné práce

VYHODNOTENIE CENOVÝCH PONÚK na zákazku :

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VÝROBNEJ DIELNE

Súťaž vyhodnotená dňa :  28.02.2019

Obchodné meno víťaza:   SlaFi, s.r.o.  IČO: 47 682 353

Celková cena zákazky:  227.818,36 EUR bez DPH

Zmluva o dielo uzatvorená dňa:  28.02.2019

1. Identifikácia obstarávateľa

Názov:          driveING, s.r.o.
So sídlom:    Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO :             36 438 651   
IČ DPH:       SK 2022 1066 47 
Kontaktná osoba vo veciach obstarávania:   Ing. Anton TUROŇ, PhD.
Telefón:       0911 501 460   
E-mail:        projekt@balistika.sk
 

2. Názov a predmet obstarávania

Názov:         ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VÝROBNEJ DIELNE
Predmet:      STAVEBNÉ PRÁCE  
Kód CPV:    45213250-0  Stavebné práce na stavbe priemyselných budov
 

3. Miesto realizácie predmetu obstarávania

Budova:        VÝROBNÁ DIELŇA 
Súpisné č.     1489
So sídlom:    Pliešovce 1489,  962 63 PLIEŠOVCE
okres:            Zvolen
kraj:              Banskobystrický

 

ÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ

VYHODNOTENIE CENOVÝCH PONÚK na výkon činnosti :

STAVEBNÝ DOZOR

pre realizáciu stavebných prác na zákazke :

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VÝROBNEJ DIELNE

Súťaž vyhodnotená dňa :  07.03.2019

Obchodné meno víťaza:   Ing. Pavel HUCÁK – HKP PROJEKT,  IČO: 34 789 201

Celková cena zákazky:  5.600,00 EUR 

Zmluva o dielo uzatvorená dňa:  07.03.2019

1. Identifikácia obstarávateľa

Názov:          driveING, s.r.o.
So sídlom:    Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO :             36 438 651   
IČ DPH:       SK 2022 1066 47 
Kontaktná osoba vo veciach obstarávania:   Ing. Anton TUROŇ, PhD.
Telefón:       0911 501 460   
E-mail:        projekt@balistika.sk
 

2. Názov a predmet obstarávania

Názov:         ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VÝROBNEJ DIELNE
Predmet:     STAVEBNÝ DOZOR 
 

3. Miesto realizácie predmetu obstarávania

Budova:        VÝROBNÁ DIELŇA 
Súpisné č.     1489
So sídlom:    Pliešovce 1489,  962 63 PLIEŠOVCE
okres:            Zvolen
kraj:              Banskobystrický

 

 

SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ : SÚŤAŽ

UKONČENÁ !!!   VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK   UKONČENÁ !!! 

spoločnosť driveING, s.r.o. vyhlasuje verejné obstarávanie zákazky a pre záujemcov vydáva výzvu na predkladanie cenových ponúk.

Cenová ponuka musí byť doručená obstarávateľovi najneskôr do 25.02.2019 do 16:00 hod.

1. Identifikácia obstarávateľa

Názov:          driveING, s.r.o.
So sídlom:    Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO :             36 438 651   
IČ DPH:       SK 2022 1066 47 
Kontaktná osoba vo veciach obstarávania:   Ing. Anton TUROŇ, PhD.
Telefón:       0911 501 460   
E-mail:        projekt@balistika.sk
 

2. Názov a predmet obstarávania

Názov:         ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VÝROBNEJ DIELNE
Predmet:      STAVEBNÉ PRÁCE  
Kód CPV:    45213250-0  Stavebné práce na stavbe priemyselných budov
 

3. Miesto realizácie predmetu obstarávania

Budova:        VÝROBNÁ DIELŇA 
Súpisné č.     1489
So sídlom:    Pliešovce 1489,  962 63 PLIEŠOVCE
okres:            Zvolen
kraj:              Banskobystrický
 

4. Opis predmetu obstarania

Predmetom obstarávania je dodávka stavebných prác a materiálov spojených s realizáciou technických opatrení pre zníženie energetickej náročnosti výrobnej dielne spoločnosti driveING, s.r.o. v rozsahu :
-  dodávka a montáž zateplenia obvodového plášťa budovy,
-  dodávka a montáž zatepleného podhľadu v priestoroch dielne, 
-  dodávka a montáž strešného plášťa so zateplením,
-  dodávka a montáž výplne stavebných otvorov ( brány a dvere ),
-  dodávka a montáž vykurovacieho systému vrátane kotla,
-  dodávka a montáž elektroinštalácie vrátane osvetľovacích telies.
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky je   246.974,41  EUR bez DPH.

 

6. Podmienky realizácie zmluvy

6.1.  Lehota plnenia zmluvy :   do 12 mesiacov od účinnosti Zmluvy o dielo
 
6.2.  Miesto dodania :
 
Budova:        VÝROBNÁ DIELŇA 
Súpisné č.     1489
So sídlom:    Pliešovce 1489,  962 63 PLIEŠOVCE
okres:            Zvolen
kraj:              Banskobystrický
 

7. Podklady pre vypracovanie ponuky

Podrobné podklady pre predloženie cenovej ponuky poskytne obstarávateľ záujemcovi v elektronickej podobe na CD-rom pri obhliadke objektu výrobnej dielne alebo mu ich obstarávateľ zašle na vyžiadanie.

 

8. Kritéria na hodnotenie ponúk najnižšia cena

 

9. Obhliadka

Termín obhliadky si záujemca dohodne telefonicky alebo mailom na vyššie uvedených kontaktných údajov.
Posledný termín obhliadky :  21.02.2019   10:00

10. Termín a spôsob na predkladanie ponúk

Cenovú ponuku vypracovanú v slovenskom jazyku doručí záujemca poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy v zalepenej obálke s viditeľne označeným heslom ” ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI  VÝROBNEJ DIELNE”.
Cenová ponuka sa predkladá v tlačenej podobe aj v elektronickej podobe na CD vo formátoch  *.dwg,  *.pdf,  *.xlsx,  *.xls  *.docx  alebo  *.doc.   
 

Cenová ponuka musí byť doručená obstarávateľovi najneskôr do 25.02.2019 do 16:00 hod.

 
 DIELNA_NOVY STAVh
 

DOKUMENTÁCIA stavby a rozpočet – ZADANIE na stiahnutie ZIP 10,3 MB :  driveING_Vyrobna dielna_Pliesovce_ZIP

HESLO na rozbalenie súborov vám zašleme na základe písomného prihlásenia sa do súťaže. Žiadosť zaslaná mailom na vyššie uvedenú adresu musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu ( názov, sídlo, IČO, IČ DPH, meno zástupcu a kontaktné údaje )

Dokumentácia je autorsky chráneným dielom a jej rozširovanie bez súhlasu majiteľ je zakázané.

Ing. Anton TURON, PhD. 0911 501 460

Ballistic Laboratory 0911 757 241

KONTAKT - CONTACT

© 2024 Balistika.sk. All rights reserved !!! YOU TUBE kanal

Tvorba webstránok MenyhArt.sk